Logo Familiam, o.z.

Logo IA MPSVR SR
Logo Európska únia, Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja
Logo Operačný program Ľudské zdroje

Názov projektu:
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

10/2017 – 09/2021
Dopytovo orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

O nás

Familiam, o.z. je združenie ľudí – profesionálov, ktorí sa dlhodobo aktívne venujú projektom v oblasti sociálnej práce v rôznych jej podobách a formách. Medzi ťažiskové aktivity o.z. Familiam patrí realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, mediácia, poradenstvo, fundraising, projektová činnosť. Členovia združenia participujú na akreditovanom vzdelávaní ľudí pôsobiacich v tzv. pomáhajúcich profesiách, využívajúc pritom bohaté teoretické a praktické skúsenosti z práce s rôznorodými cieľovými skupinami. Svojim klientom ponúka Familiam, o.z. doplnkové a podporné služby, nefinančnú i finančnú výpomoc pochádzajúcu výlučne zo zdrojov zbierok, ktoré združenie organizuje, či z darov donorov.

Familiam, o.z. spolupracuje pri svojej činnosti so stavovskými a profesijnými organizáciami, s mimovládnymi organizáciami, s verejným aj podnikateľským sektorom. Pri realizácii projektov vychádza združenie zo špecifických podmienok a potrieb klientov, prísne dodržiavajúc profesionálnu etiku, dôvernosť informácií a dohodnuté podmienky.

Portfólio

Projektová činnosť

Odborníci Familiam o.z. participovali na tvorbe a realizácii projektov:

 • Národný projekt XII- Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov ÚPSVaR
 • Podpora zamestnanosti mladých ľudí na Slovensku.
 • Podpora zamestnanosti občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.
 • Podpora zamestnanosti občanov po 50–ke.
 • Program motivácie a zamestnanosti dlhodobých nezamestnaných.
 • Projekt mladých – skupinové poradenstvo a komunikačné tréningy.
 • etc…

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany

Familiam, o.z. realizuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rámci týchto priorít:

 • opatrenia na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí podľa § 11, ods. 3, písm. b) zákona č. 305/2005
 • sanácia rodinného prostredia podľa § 27 ods.4, § 32 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z.z.
 • výchovné opatrenia podľa § 12 ods. 1 pism. d), ods. 3 zákona č. 305/2005 Z.z

Cochemský model

Iniciatíva zakladateľov Familiam, o.z. – o zavedenie tzv. Cochemského modelu, resp. jeho prvkov do praxe. Je to spôsob prejednávania rozvodovej situácie, ktorý stavia do popredia záujem dieťaťa a núti rodičov aby sa o spôsobe starostlivosti o dieťa čo najrýchlejšie dohodli. Podmienkou je koordinovaný postup všetkých zainteresovaných profesionálov.

Aktivity

Vzdelávanie

Členovia združenia realizujú akreditované vzdelávanie pre ľudí pôsobiacich v tzv. pomáhajúcich profesiách, vzdelávanie odborníkov v štátnej správe a miestnej samospráve, vzdelávanie jednotlivcov a tímov v komerčnom sektore ako aj vzdelávanie širokej odbornej i laickej verejnosti. K činnosti Familiam o.z. patrí aj organizovanie konferencií, školení, téningov, kurzov…

Fundraising

Klienti Familiam, o.z. môžu získať nefinančnú i finančnú výpomoc ktorú združenie získava formou individuálneho fundraisingu – t.j. získavaním finančných prostriedkov od jednotlivcov formou darov (peňažných resp. vecných), firemného fundraisingu – oslovovaním firiem, resp. od štátnych donorov – formou projektov štátnej správy a miestnej samosprávy.

Poradenstvo a služby

Svojim klientom ponúka Familiam, o.z. sociálne a psychologické poradenstvo, sprevádzanie rozvodové a porozvodové poradenstvo, konzultácie, právne poradenstvo, mediáciu, krízovú intervenciu, program podpory a rozvoja rodičovských zručností, doplnkové a podporné služby, online poradenstvo, etc…

Mediácia je zásah do konfliktu treťou, neutrálnou stranou, t.j do procesu jeho riešenia, nie do vecnej podstaty konfliktu. Mediátor podporuje obe strany pri identifikácii ich záujmov s cieľom dospieť ku konsenzuálnej dohode. Rodinná mediácia dáva priestor na riešenie konfliktov, ktoré vznikli vo vzájomnom spolužití členov rodiny. Cieľom je stabilizácia pomerov rodičov a detí, s akcentom priorít a záujmov detí.
 • konsenzuálny rozvod
 • pomoc rezidenčnému i nerezidenčnému rodičovi
 • rešpektovanie minimálnych práv detí v rozvodovej situácii
 • restoratívny prístup (maximálne možná obnova rovnováhy a zabránenie škodám v budúcnosti).
 • pomoc pri rozhodovaní o formách porozvodového usporiadania s akcentom na najlepší záujem dieťaťa
 • facilitácia dohody medzi rodičmi
 • asistovaný styk / dohľad nad stykom a podporné stretávanie
Predstavuje komplex služieb, ktoré odpovedajú na klientovo prežívanie vlastnej situácie, ktorú vníma ako neodkladnú a naliehavú, a v&nbps;stave núdze ju nie je schopný vyriešiť vlastnými silami a vlastnými zdrojmi. Cieľom je poskytnúť klientovi bezpečie, podporu, nádej a vedenie, aby pocítil úľavu, aby sa zvýšila jeho schopnosť situáciu zvládnuť a aby sa vrátil na predkrízovú úroveň prispôsobenia sa a žitia.
V intenciách sociálnoprávnej ochrany ide o podporu klienta a poskytovanie pomoci klientovi pri uplatňovaní jeho práv a právom chránených záujmov. Je realizovaná v dvoch formách:
 1. priama pomoc klientovi smerujúca k uplatňovaniu jeho práv a právom chránených záujmov,
 2. uspôsobenie klienta, aby poznal svoje práva a poznal cesty, ako si ich uplatniť (pomoc ku svojpomoci).
Cieľom sprevádzania je zvýšiť kompetencie rodiny, naučiť ju riešiť problémy samostatne, problémom predchádzať, pomenovať ich a požiadať o pomoc. Služba je zameraná na podporu rodiny dieťaťa, na pomoc zorientovať sa, prečo zlyhávajú v určitých situáciách, na identifikáciu zdrojov a možností pomoci.
Medzi doplnkové a podporné služby patria:
 • jednorazová finančná výpomoc,
 • nefinančné dary (šatstvo, potreby pre domácnosť, spotrebiče, hygienické potreby, detské knihy, hračky…)
 • online poradenstvo
 • krízová linka pomoci
 • informačno-edukatívne materiály
 • opatrenia na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí: ÚPSVaR Trenčín, ÚPSVaR Nové Zámky, ÚPSVaR Levice, ÚPSVaR Prešov, ÚPSVaR Nitra, ÚPSVaR Brezno, ÚPSVaR Považská Bystrica
 • sanácia rodinného prostredia: ÚPSVaR Stará Ľubovňa, ÚPSVaR Kežmarok, ÚPSVaR Nové Zámky, ÚPSVaR Banská Bystrica

Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov ÚPSVaR (v celkovom počte cca 1500 zamestnancov) v nasledujúcich programoch:

 • tréning pre odborných poradcov UPSVaR pre vedenie a vyhodnotenie výstupov Assessment centra
 • realizácia Assessment centra s uchádzačmi o zamestnanie
 • ediácia, efektívna komunikácia mediátora, mediačný proces, fázy a techniky
 • prevencia burn – out syndrom
 • tréning komunikačných zručností, vedenie rozhovoru s klientom
 • riešenie konfliktov
 • tréning prezentačných zručností
 • teoretické východiská práce s klientom, tréning jednotlivých metód práce s klientom
 • komunikácia so záťažovým klientom a zvládanie stresu
 • individuálny koaching pre stredný a vyšší management ÚPSVaR
 • Tatravagónka, a. s., Poprad – tréning timemanagementu
 • Železničná spoločnosť Slovensko – tréning komunikačných zručností
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa – tréningy efektívnej komunikácie
 • Xella Slovensko – mystery schopping, mystery calling
 • Imperial Tobacco Slovakia, a. s. – outplacement
 • Peri Slovakia, s. r. o. – mystery calling, mystery shopping
 • KIA Slovakia – Riešenie konfliktov a mediácia
 • DHL Slovakia – individuálny personálny koučing, assessment centrum
 • NAY a. s. – tréningové programy rozvoja ľudských zdrojov
 • Volkswagen Slovensko, a. s. – asertivita v práci manažéra, motivácia a vedenie tímov

Partneri

 • ÚPSVaR Banská Bystrica
 • ÚPSVaR Brezno
 • ÚPSVaR Kežmarok
 • ÚPSVaR Levice
 • ÚPSVaR Nitra
 • ÚPSVaR Nové Zámky
 • ÚPSVaR Považská Bystrica
 • ÚPSVaR Prešov
 • ÚPSVaR Stará Ľubovňa
 • ÚPSVaR Trenčín
 • Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
 • Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 • Tatramat – ohrievače vody, s.r.o.
 • Personage, s.r.o
 • Pavla Kubinska photography
 • Peter Hyben – Hugis

Kontakt

Telefón:

Adresa:

Familiam, 17. novembra 166, 080 01 Prešov

Pošlite nám správu